ابزارهای مدیر

ابزارهای مدیر. در گفتگوهای گروهی، برای هرکدام از مدیران دسترسی و عناوین سفارشی مختص به خود تنظیم کنید تا هرکس نقش و مسئولیت‌های خود را داشته باشد.

همچنین می‌توانید به مدیران اجازه‌ی فعالیت ناشناس بدهید تا پیامشان با نام و عکس پروفایل گروه ارسال شود.

Categories: