اجازه

⭐️ اجازه‌ی ارسال پیام خصوصی. کاربران پرمیوم می‌توانند تعیین کنند چه کسانی امکان پیام دادن به آن‌ها را داشته باشند، همه یا مخاطبین من و کاربران پرمیوم.

هنگام فعال کردن گزینه‌ی دوم، کاربرانی که جزو مخاطبین شما نیستند و اشتراک پرمیوم نیز ندارند، نمی‌توانند گفتگوی جدیدی با شما شروع کنند. تنها در صورتی که پیام اول را خودتان ارسال کرده باشید، می‌توانند به شما پاسخ دهند.

Categories: