ارسال خودکار لینک دعوت

ارسال خودکار لینک دعوت. هنگام افزودن کاربری که اضافه شدن به گروه یا کانال را محدود کرده، دکمه‌ای نمایش داده خواهد شد که با انتخاب آن می‌توانید به راحتی لینک دعوت را برای شخص مورد نظر ارسال کنید.

Categories: