استوری‌های گروه

استوری‌های گروه. مدیران گروه‌هایی که به اندازه‌ی کافی حمایت دریافت کرده‌اند، می‌توانند به عنوان گروه استوری پست کنند.

گروه‌ها می‌توانند به ازای هر سطح، روزانه یک استوری بیشتر پست کنند. پاسخ اعضا به استوری، داخل گروه ارسال شده و باعث ایجاد مکالمات جدید می‌شود.

مدیرانی که دسترسی کافی داشته باشند، می‌توانند از آیکون استوری 📖 در پروفایل گروه استفاده کرده و یا در بخش «پست استوری به عنوان»، گروه خود را انتخاب نمایند.

Categories: