اشتراک گذاری صفحه نمایش در تماس‌های تصویری

اشتراک گذاری صفحه نمایش در تماس‌های تصویری. در حین تماس‌های ویدیویی، می‌توانید خروجی دوربین یا ویدیوی صفحه نمایش خود را (حتی با صدا) به اشتراک بگذارید.

در تماس‌های ویدیویی گروهی، می‌توانید هم دوربین و هم صفحه نمایش را همزمان اشتراک‌گذاری کنید.

برای به اشتراک‌گذاری صفحه نمایش، روی دکمه‌ی ویدیو بزنید و صفحه نمایش را به عنوان منبع ویدیو انتخاب کنید.

Categories: