اشتراک گذاری همزمان از اپلیکیشن‌های دیگر

اشتراک گذاری همزمان از اپلیکیشن‌های دیگر. برای به اشتراک گذاشتن پیام با چند نفر، دست خود را روی یکی از گفتگوها نگه دارید – حتی در صورت نیاز می‌توانید توضیحاتی هم پیام به فروارد شده‌ی خود اضافه کنید.

Categories: