اعلان‌های پیام‌ سنجاق شده

اعلان‌های پیام‌ سنجاق شده. در هر گفتگویی می‌توانید چندین پیام را سنجاق کنید تا اطلاعات مهم همیشه در دسترس باشند. همچنین در گروه‌ها می‌توانید تعیین کنید که اعلان ویژه‌ای برای همه‌ی اعضا (حتی اگر گفتگو را بی‌صدا کرده باشند) ارسال شود.

Categories: