افزودن افراد نزدیک

افزودن افراد نزدیک. به سرعت اطلاعات تماس خود را با افرادی که در کنار‌ شما ایستاده‌اند، رد و بدل کنید (البته به شرطی که آن‌ها هم این صفحه را باز کرده باشند).

Categories: