انتقال مالکیت

انتقال مالکیت. با فعال کردن تمام مجوزها، مالکیت گروه‌ یا کانال‌ خود را به یک مدیر دیگر بسپارید.

(قابلیت ناشناس ماندن در انتقال مالکیت تاثیری نداشته و می‌تواند فعال یا غیرفعال باشد)

Categories: