انیمیشن‌های ارسال پیام

انیمیشن‌های ارسال پیام. پس از زدن دکمه‌ی ارسال، متن‌ها، استیکرها، اموجی‌ها و‌ پیام‌های صوتی، با حالتی روان (و با انیمیشن‌هایی که مصرف باتری پایینی دارند) وارد گفتگو می‌شوند.

Categories: