برچسب

💼 برچسب‌های پوشه. کاربران تلگرام بیزینس می‌توانند بر اساس پوشه‌های هر گفتگو، به آن‌ها برچسب‌های رنگی اضافه کنند.

گفتگوها می‌توانند چند برچسب داشته و این برچسب‌ها با توجه به پوشه‌ای که از آن به گفتگو دسترسی پیدا کرده‌اید، تغییر خواهند کرد.

برای نمونه، اگر یک گفتگوی کاری خوانده نشده را از پوشه‌ی «تمامی گفتگوها» مشاهده کنید، برچسب‌های خوانده نشده و کاری خواهد داشت. ولی اگر همان گفتگو را از پوشه‌ی «کار» بررسی کنید، فقط برچسب خوانده نشده خواهد داشت.

Categories: