تنظیمات جداگانه‌ی حریم خصوصی

تنظیمات جداگانه‌ی حریم خصوصی. تنظیمات کلی هر بخش از حریم خصوصی را تغییر داده و سپس به طور جداگانه استثناهای مختلف برای دیدن شماره تلفن، آخرین بازدید و… انتخاب کنید.

در این بخش می‌توانید علاوه بر کاربران، یک‌ گروه را به طور کامل به عنوان استثنا قرار دهید – در این صورت، حتی با تغییر اعضای گروه، تنظیمات حریم خصوصی به صورت خودکار به‌روز خواهند شد.

Categories: