حالت آرام

حالت آرام. مدیرهای گروه می‌توانند حالت آرام را در گفتگو فعال کنند – یعنی با استفاده از یک زمان‌سنج تعیین کنند که هر کدام از اعضا هر چند وقت یکبار می‌توانند پیام ارسال کنند.

حالت آرام روی خود مدیران تاثیری نداشته و هر وقت که نیاز باشد می‌توان آن را از صفحه‌ی مجوزهای گروه تغییر داد.

Categories: