دیدگاه‌های کانال

دیدگاه‌های کانال. کانال‌هایی که دارای گروه بحث متصل هستند، در زیر هر پست خود یک دکمه‌ی دیدگاه دارند که در آن اعضای کانال و دیگر بازدیدکنندگان می‌توانند نظرات خود را در مورد هر پست مطرح کنند.

دیدگاه‌ها در یک صفحه‌ی مجزا در زیر پست مربوط به خود ظاهر می‌شوند، ولی در گروه بحث نیز ارسال خواهند شد تا مدیران و شرکت‌کنندگان بتوانند همه‌ی دیدگاه‌های جدید را مشاهده کنند.

اگر عضو گروه بحث کانال نباشید، پاسخ به دیدگاه‌های شما، در گفتگوی ویژه‌ای به نام پاسخ‌ها (Replies) برایتان ارسال خواهد شد.

Categories: