ربات

💼 ربات‌های گفتگو برای کسب و کار. کسب و کارها می‌توانند به حساب خود ربات‌های تلگرامی متصل کنند که از طرف آن‌ها پیام‌ها را پردازش کرده و پاسخ خواهد داد.

شما می‌توانید تعیین کنید که این ربات‌ها به کدام گفتگوهای شما دسترسی داشته باشند. برای نمونه می‌توانید اجازه‌ی دسترسی به گفتگو با مخاطبین خود را از آن گرفته و یا فقط اجازه‌ی پاسخ دادن به گفتگوهای جدید را بدهید.

برنامه‌نویسان می‌توانند در حالت کسب و کار را در @BotFather فعال کرده و ربات خود را با تلگرام بیزینس تطبیق دهند.

Categories: