ساخت نظرسنجی

ساخت نظرسنجی. با انتخاب گزینه‌ی «نظرسنجی» (Poll) از منوی پیوست (📎)، در گروه یا کانال خود یک نظرسنجی ایجاد کنید.

تنظیمات مختلفی هنگام ساختن نظرسنجی وجود دارد، برای نمونه می‌توانید تعیین کنید که رای‌ها قابل مشاهده باشند و یا نظرسنجی را به صورت چندگزینه‌ای ایجاد کنید.

Categories: