مخفی کردن بایگانی

مخفی کردن بایگانی. برای مخفی کردن بایگانی، آن را به سمت چپ بکشید. برای نمایش بایگانی‌های مخفی شده، دست خود را روی صفحه به سمت پایین بکشید.

Categories: