مدیران ناشناس

مدیران ناشناس. برای مخفی کردن یک مدیر، گزینه‌ی «ناشناس ماندن» (Remain Anonymous) را فعال کنید. مدیران ناشناس در لیست اعضا دیده نشده و به جای عکس و‌ نام خودشان، عکس و نام گروه در کنار پیام‌های آن‌ها قرار خواهد گرفت.

Categories: