ویرایشگر رسانه: بریدن / چرخاندن ویدیو

ویرایشگر رسانه: بریدن / چرخاندن ویدیو. پیش از ارسال ویدیوها می‌توانید اندازه‌ی آن‌ها را تغییر داده، آن‌ها را چرخانده و یا برعکس کنید.

Categories: