ویرایشگر رسانه: جیف‌های سفارشی

ویرایشگر رسانه: جیف‌های سفارشی. با استفاده از دکمه‌ی قطع صدا، هر ویدیویی را به جیف تبدیل کنید. جیف جدید همچنین در بخش جیف‌های اخیر شما اضافه خواهد شد و می‌توانید به راحتی دوباره از آن استفاده کنید.

Categories: