ویرایشگر رسانه: صاف کردن پوست

ویرایشگر رسانه: صاف کردن پوست. با استفاده از این قابلیت می‌توانید پوست زمخت‌ترین دوارف‌ها را به صافی الف‌ها کنید. 😇

Categories: