پس

⭐️ پس‌زمینه برای هر دو طرف. با اعمال پس‌زمینه‌ی سفارشی در هر گفتگوی دو نفره، می‌توانید آن را از گفتگوهای دیگر متمایز کنید.

همچنین با تلگرام پرمیوم می‌توانید یک پس‌زمینه را برای هر دو طرف تنظیم کنید تا ظاهر گفتگو برای شما و طرف مقابل مشابه باشد.

Categories: