پوشه‌های سفارشی

با استفاده از پوشه‌های سفارشی می‌توانید گفتگوهای خود را به دسته‌های مختلف تقسیم کنید. برای داشتن کنترل بیشتر، برخی افراد یا دسته‌های خاص را در یک پوشه اضافه و یا از آن حذف کنید.

Categories: