پیام‌های انتقال یافته

پیام‌های انتقال یافته. می‌توانید گفتگوهای خود در اپلیکیشن‌های دیگر را به تلگرام منتقل کنید.

هنگام انتقال، اگر گفتگوی مقصد در تلگرام، جدید بوده یا کمتر از 1000 پیام داشته باشد، همه چیز به صورت یک‌دست بر اساس تاریخ و زمان اصلی ارسال پیام‌ها مرتب خواهد شد.

Categories: