پیام‌های ویدیویی

پیام‌های ویدیویی. یک بار روی دکمه‌ی پیام صوتی بزنید تا به حالت پیام ویدیویی تبدیل شود.

روی یک پیام ویدیویی ارسال شده بزنید تا با صدا پخش شود.

Categories: