گفتگوهای بایگانی شده

گفتگوهای بایگانی شده. برای انتقال یک گفتگو به پوشه‌ی بایگانی، آن را به سمت چپ بکشید. اگر پیامی در یک گفتگوی بایگانی شده فرستاده شود، آن گفتگو از پوشه‌ی آرشیو خارج خواهد شد. البته گفتگوهای بی‌صدا، همیشه در بایگانی باقی می‌مانند.

برای اینکه پیام‌ها به ترتیب مورد نظرتان مرتب شوند، می‌توانید تعداد نامحدودی گفتگو را در بایگانی خود سنجاق کنید.

Categories: