گفتگوهای صوتی زمان‌بندی شده

گفتگوهای صوتی زمان‌بندی شده. مدیران گروه‌ها و کانال‌ها می‌توانند یک گفتگوی صوتی را برای تاریخ و ساعت خاصی زمان‌بندی کنند.

کاربران شمارش معکوسی در بالای گفتگو مشاهده خواهند کرد، که با زدن بر روی آن، می‌توانند گزینه‌ی دریافت اعلان در لحظه‌ی شروع گفتگو را فعال کنند.

برای انجام این کار در اندروید، صفحه‌ی پروفایل گروه یا کانال خود را باز کرده و از گزینه‌ی ⋮ > «شروع گفتگوی صوتی» (Start Voice Chat) > «زمان‌بندی گفتگوی صوتی» (Schedule Voice Chat) استفاده کنید. همچنین در iOS می‌توانید بر روی گفتگوی صوتی بزنید و گزینه‌ی «زمان‌بندی گفتگوی صوتی» (Schedule Voice Chat) را انتخاب نمایید.

Categories: