یادآورها

یادآورها. اگر در بخش پیام‌های ذخیره شده، پیامی را زمان‌بندی کنید، به یادآور تبدیل خواهد شد. به این ترتیب برنامه‌ها و کارهای آینده (از نوبت دندان پزشکی گرفته تا انجام کارهای روزمره) را فراموش نخواهید کرد.

Categories: