آمار کانال‌

آمار کانال‌. صاحبان کانال‌هایی که بیشتر از 50 عضو دارند، می‌توانند آمار و نمودارهای دقیقی از میزان رشد و افزایش کاربران و عملکرد پست‌های خود را مشاهده کنند.

این آمار برای گروه‌های بزرگ نیز در دسترس است.

Categories: