آمار گروه

آمار گروه. صاحبان گروه‌های بزرگی که بیشتر از 500 عضو دارند، می‌توانند نمودارهای زیبا و دقیقی از میزان فعالیت و رشد گروه را مشاهده کنند.

این آمار برای کانال‌ها نیز در دسترس است.

Categories: