استفاده از کانال‌های خصوصی برای ذخیره‌سازی

استفاده از کانال‌های خصوصی برای ذخیره‌سازی. کاربرهای تلگرام فضای ابری نامحدود دارند. شما می‌توانید از کانال‌های خصوصی برای ذخیره‌سازی و مرتب کردن فایل‌ها و رسانه‌های خود استفاده کنید.

Categories: