دعوت صحبت‌کنندگان و شنوندگان به گفتگوی صوتی

دعوت صحبت‌کنندگان و شنوندگان به گفتگوی صوتی. مدیران می‌توانند برای گفتگوهای صوتی لینک‌های دعوت ویژه‌ای بسازند که به کاربران اجازه می‌دهد به عنوان صحبت‌کننده یا شنونده به گفتگو بپیوندند.

شنوندگان می‌توانند در هر زمان دست خود را بلند کرده و از مدیران اجازه‌ی صحبت بگیرند.

Categories: