پیام‌های ویدیویی

پیام‌های ویدیویی. بدون نیاز به باز کردن اپلیکیشن دوربین، ویدیوهای کوتاه و باکیفیت بفرستید.

بر روی پیام ویدیویی بزنید تا آن را بزرگ‌تر کرده و باصدا پخش کنید، دوباره روی آن بزنید تا بتوانید ویدیو را به جلو یا عقب ببرید.

وقتی مشغول ضبط هستید، صداهای دیگر در حال پخش از دستگاه شما همچنان پخش خواهند شد و همچنین می‌توانید از حرکت Pinch (نیشگون) برای بزرگنمایی تصویر استفاده کنید. برای شروع ضبط، یک بار روی دکمه‌ی میکروفون بزنید تا به حالت پیام ویدیویی تبدیل شود.

Categories: