ویرایشگر رسانه: تغییر شیب

ویرایشگر رسانه: تغییر شیب. افکت بلور (تار کردن) شعاعی یا خطی به عکس‌ها اضافه کنید – سپس از حرکت Pinch (نیشگون) برای تغییر اندازه، زاویه و یا میزان پخش‌شدگی افکت استفاده کنید.

Categories: